تبلیغات

دینی 3                                   زبان خارجه 3

 ریاضی

تجربی  

انسانی 

ادبیات فارسی 3

ادبیات فارسی 3

 

ادبیات فارسی تخصصی

 

عربی 3

 

عربی 3

عربی 3 انسانی

 

فیزیک3

 

فیزیک3

 

آرایه های ادبی

 

هندسه 2

 

ریاضی 3

 

فلسفه و منطق

 

شیمی 3

 

شیمی 3

 

جامعه شناسی 2

 

زبان فارسی 3

 

زبان فارسی 3

 

جغرافیا 2

 

حسابان

 

زمین شناسی

 

ریاضی 3 انسانی

 

جبر و احتمال

 

زیست شناسی2

 

تاریخ ایران و جهان 2

 

****

****

زبان فارسی تخصصی