تبلیغات

دینی 3                                    زبان خارجه 3

 ریاضی

تجربی 

انسانی 

جبر و احتمال

 

 ریاضی 3

 

 ریاضی انسانی

 

ادبیات فارسی 3

 

ادبیات فارسی 3

 

 ادبیات فارسی تخصصی

 

حسابان

 

زیست شناسی 2

 

 فلسفه و منطق

زبان فارسی 3

 

زبان فارسی 3

 

 

زبان فارسی تخصصی

 

هندسه 2

 

زمین شناسی

 

 

جامعه شناسی 2

 

فیزیک3

 

فیزیک3

 

تاریخ ایران و جهان 2

 

شیمی 3

 

شیمی 3

 

 آرایه های ادبی

 

عربی 3

عربی 3

 

جغرافیا 2

*****

*****

عربی 3 انسانی