تبلیغات

دینی 3                                زبان خارجه 3

 ریاضی

تجربی 

انسانی 

 

ادبیات فارسی3

 

 

ادبیات فارسی 3

 

 

ادبیات فارسی تخصصی

 

 

عربی 3

 

 

عربی 3

 

عربی 3 انسانی

 

فیزیک3

 

 

 

فیزیک3

 

آرایه های ادبی

 

هندسه 2

 

 

ریاضی 3

 

 

فلسفه و منطق

 

 

شیمی 3

 

 

شیمی 3

 

 

 

جامعه شناسی2

 

 

زبان فارسی 3

 

 

زبان فارسی 3

 

جغرافیا 2

حسابان

 

 

زمین شناسی

 

 

تاریخ ایران و جهان 2

 

 

جبرو احتمال

 

 

زیست شناسی 2

 

زبان فارسی تخصصی