تبلیغات

دینی 3                                                زبان خارجه 3

 ریاضی

تجربی 

انسانی 

ادبیات فارسی 3

 

ادبیات فارسی 3

 

 ادبیات فارسی تخصصی

 

عربی 3

 

عربی 3

 

 عربی 3 انسانی

فیزیک 3

 

فیزیک 3

 

آرایه های ادبی

هندسه 2

 

ریاضی 3

 

 فلسفه و منطق

 

شیمی 3

 

شیمی 3

 

 جامعه شناسی

 

زبان فارسی 3

 

زبان فارسی 3

 

 جغرافیا 2

 

حسابان

 

زمین شناسی

 

 تاریخ ایران و جهان 2

 

جبر و احتمال

 

زیست شناسی 2

 

 زبان فارسی تخصصی