تبلیغات

معارف اسلامی 1                                                       زبان فارسی 1

معارف اسلامی 2                                                       زبان فارسی 2

 ریاضی

تجربی 

انسانی 

 فیزیک 1

 فیزیک1

 ادبیات فارسی1

 

 حساب دیفرانسیل و انتگرال 1

 

 زیست شناسی 1

 

 عربی 1

 فیزیک2

 فیزیک2

 ادبیات فارسی 2

 

 حساب دیفرانسیل و انتگرال 2

 زیست شناسی 2

 

 عربی 2